ALGEMENE VOORWAARDEN


Versie: 25.05.2020

Artikel 1 Definities

 1. Studio We Brand, gevestigd te Buggenumstraat 60 in Arnhem, KvK-nummer 57132100, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.
 4. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gelden de algemene voorwaarden van dienstverlener. Bij strijdigheid met (algemene) voorwaarden van opdrachtgever of derden gelden de algemene voorwaarden zoals door dienstverlener gesteld. 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbieding(en) van dienstverlener is/zijn hooguit één (1) maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Zolang de opdrachtgever een offerte niet aanvaard is dienstverlener te allen tijde gerechtigd de offerte zonder opgaaf van reden in te trekken.
 3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 5. De opdracht is door dienstverlener aangenomen indien deze door de opdrachtgever en dienstverlener schriftelijk is bevestigd.
 6. Dienstverlener stelt haar offerte(s) op op basis van een inschatting van de benodigde werkzaamheden voor het correct uitvoeren van de opdracht die overeen is gekomen met de opdrachtgever. Dienstverlener stelt haar offerte(s) naar redelijkheid en billijkheid op. 
 7. De opdrachtgever is verplicht alle mogelijke en relevante informatie te verstrekken om tot een realistische offerte(s) te komen. Voor de geldende voorwaarden wordt verwezen naar artikel 7 in de voorwaarden.

Artikel 4 Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 20% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 20% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener de opdrachtgever tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 20% uitkomt.
 6. Indien de opdrachtgever aanvullende diensten verlangd van de dienstverlener tijdens het uitvoeren van of na akkoord geven van de opdracht, dan vallen deze buiten de bestaande overeenkomst en worden gezien als extra uren. De extra uren worden op basis van een vast uurtarief aanvullend gefactureerd aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Prijsindexering 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling

 1. Betalingen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de betaling een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is gehouden alle mogelijk (overig) relevante informatie onmiddellijk aan dienstverlener te communiceren dan wel te melden. Deze informatie ziet op de inhoud van de werkzaamheden als ook op eventuele dreigende insolventie van de opdrachtgever.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord van opdrachtgever en dienstverlener en betaling door opdrachtgever van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.
 5. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever. Voor het juist verstrekken van informatie verwijzen wij naar artikel 7 in deze voorwaarden. 

Artikel 9 Muziek

 1. In het geval voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt rechten moeten worden afgedragen aan de aangewezen auteursrechtenorganisatie zoals Buma Stemra, dan worden deze kosten doorbelast aan opdrachtgever. De auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden opgenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de auteursrechtenorganisatie en worden toegevoegd aan de eindfactuur. 
 2. In het geval tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over auteursrechten is dienstverlener gerechtigd achteraf de ontstane kosten door te berekenen aan opdrachtgever. 
 3. Indien opdrachtgever en dienstverlener overeenkomen dat gebruikt wordt gemaakt van royaltyvrije muziek dan zijn geen aanvullende kosten te verwachten anders dan de aanschaf van het betreffende royaltyvrije muziekstuk. dienstverlener brengt de gemaakte kosten achteraf in rekening bij opdrachtgever. 

Artikel 9.1 Voice Over

 1. In het geval gebruik wordt gemaakt van één (1) of meerdere voice-overs (door mens of machine ingesproken tekst) worden de kosten van een voice-over als additionele kosten toegevoegd aan de offerte. 
 2. Indien tijdens of voorgaand aan de opdracht geen duidelijkheid bestaat over de kosten en/of gebruik van een voice-over dan is dienstverlener gerechtigd de gemaakte kosten achteraf in rekening te brengen bij opdrachtgever. 

Artikel 10 Reis en Verblijf

 1. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten. Deze betreffende kosten worden niet opgenomen in de offerte. De gemaakte reiskosten, in welke vorm dan ook, worden achteraf gefactureerd aan aan opdrachtgever. 
 2. Dienstverlener hanteert de wettelijk bepaalde maximale reiskosten van € 0,19 per km. 
 3. Indien de overeenkomst stelt dat de dienstverlener naar het buitenland moet afreizen wordt in overleg met opdrachtgever besproken hoe hier invulling aan gegeven wordt. Ten alle tijde gelden de voorwaarden zoals aangegeven in artikel 10.1 

Artikel 11 Levering, Risico en Transport

 1. In het geval van afwijkend vervoer, zoals bussen, vrachtwagens, boten etc. wordt een inhuur bedrag berekend. Gemaakte kosten voor het inhuren van een chauffeur, transporteren van het object en/of organisatorische regelen van het object zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.. 
 2. Indien dienstverlener geen mogelijkheid heeft tot het huren van dergelijke afwijkende objecten zoals benoemd in artikel 11.1 dan verlegd dienstverlener de verantwoordelijkheid en daarmee de kosten en risico naar opdrachtgever. 
 3. Indien opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken of materiaal op opdrachtgever overgaan wanneer dienstverlener de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van opdrachtgever stelt. De zaken of materiaal staan dan ter beschikking van opdrachtgever opgeslagen voor diens rekening en risico. 
 4. dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging voor, tijdens of na het overzetten/versturen van enig fysiek of digitaal materiaal. 
 5. indien partijen schriftelijk de levertijd uitstellen zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting, eventueel in afgesproken termijnen, de termijnen op de over overeengekomen tijdstippen te betalen. 
 6. Indien opdrachtgever aan dienstverlener verzoekt de zaken of materiaal tijdelijk elders te bewaren dan wel digitaal of in fysieke bewaring zal het risico van verlies en/of beschadiging van de zaken of materiaal eveneens op de opdrachtgever overgaan wanneer dienstverlener de zaken of materiaal ter beschikking van de opdrachtgever heeft gesteld. 
 7. In het geval dat de bewaring van zaken of materiaal door opdrachtgever is verzocht treedt dienstverlener slechts op als intermediair (tussenpersoon) en is dienstverlener gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen. De vergoeding brengt deswege geen aansprakelijkheid met zich mee ten aanzien van de bewaring. 
 8. Indien partijen schriftelijk dan wel mondeling overeenkomen dat het dienstverlener het transport verzorgt, bepaald dienstverlener op welke wijze het transport (waaronder verzending verpakking en dergelijk) plaatsvindt. Het transport vindt onder alle omstandigheden plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 12 Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment schriftelijk te beëindigen. 
 2. Bij schriftelijke beëindiging van de reeds eerder akkoord bevonden overeenkomst heeft dienstverlener het recht 15% annuleringskosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 3. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 13 Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 14 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 15 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom­storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 90 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Artikel 16 Verrekening

 1. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

Artikel 17 Opschorting

 1. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 18 Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19 Verval van de vordering

 1. Elk recht op schadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20 Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 21 Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprake­lijk­heidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 22 Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 23 Vrijwaring 

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

Artikel 24 Klachtplicht 

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen en/of de opdracht opnieuw uit te voeren. 

Artikel 25 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 26 Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, muziekrecht (indien van toepassing), merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, gewijzigd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.
 4. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het beschikbare, ruwe, ontwikkelde (video)materiaal niet ter beschikking gesteld aan opdrachtgever. 

Dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van het het ruwe, ontwikkelde (video) materiaal. 

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, heeft dienstverlener het recht om het ruwe, ontwikkelde (video) materiaal naar eigen inzicht te vernietigen en/of her te gebruiken, met inachtneming van verstande dat dienstverlener de opdrachtgever op geen enkele manier geschaad wordt.

Artikel 27 Geheimhouding

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 3. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
 4. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
 5. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
 6. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 28 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 29 Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland.

Artikel 30 

 1. Dienstverlener is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. De wijziging zal aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt en geldt voor de duur van de opdracht. De meeste actuele voorwaarden worden te alle tijden beschikbaar gesteld op de website dan wel opvraagbaar bij dienstverlener.